Taula comparativa de nivells

 • Etapa: 1
 • MCER:: A1.1
Els estudiants comencen a aprendre l’idioma espanyol a partir de les oracions més senzilles. Els professors van introduint i posant en pràctica l’estructura bàsica de la frase llatina, inclòs el gènere, la concordança dels adjectius i l’omissió dels pronoms dels subjectes. S’estudien les oracions negatives i interrogatives. Els verbs “ser” i “estar” s’incorporen i es practiquen. Les tres conjugacions verbals també s’introdueixen. El vocabulari inclou números, colors, les hores, les nacionalitats, els adjectius possessius i els dies de la setmana.

Resultat. Els estudiants poden descriure objectes del seu entorn habitual.

 • Etapa: 2
 • MCER: A1.2
S’ensenya als estudiants els temps verbals múltiples per aprendre a distingir entre el Present Simple “lo hago” i el Present Continu “lo estoy haciendo”. També se’ls ensenya el verb “tener”. S’introdueixen els pronoms de complement indirecte i els pronoms personals. S’aprèn la forma imperativa del verb. També aprenen els dies de la setmana, els membres de la família, els números ordinals, els punts cardinals i les hores del dia.

Resultat. Els estudiants poden descriure i comentar esdeveniments i accions quotidianes.

Acredita la competència lingüística de l’espanyol que equival a nivell Accés (A1), primer dels sis proposats en l’escala del Marc comú europeu de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació.

Aquest diploma acredita que la persona pot desenvolupar-se en situacions de comunicació senzilles, relatives a àrees de necessitat immediata o a temes molt quotidians.

 • Etapa: 3
 • MCER: A2.1
Els estudiants aprenen els pronoms possessius i més pronoms d’objecte indirecte. Aprenen verbs pronominals / reflexius, més imperatius, l’ús del Present Simple per comunicar la durada i l’ús dels pronoms després de les preposicions. També aprenen sobre més membres de la família, els adverbis i els pronoms de complement directe.

Resultat. Els estudiants poden comprendre una gran varietat de paraules i expressions relacionades amb el dia a dia.

 • Etapa: 4
 • MCER: A2.2
Els estudiants aprenen el Passat Simple de la primera, segona i tercera conjugació. També aprenen el Passat Simple dels verbs irregulars més comuns. S’introdueix la reduplicació dels pronoms. Els estudiants aprenen el Present Perfecte i els seus tres usos, els Participis dels verbs irregulars més importants, la construcció “ir a” + Infinitiu per referir-se al futur, el temps imperfecte del passat i la diferència d’ús i significat entre el Passat Simple i el Passat Imperfecte.

Resultat. Els estudiants poden parlar sobre el passat, el futur i les accions que s’han succeït fins ara.

Acredita la competència lingüística de l’espanyol que equival a nivell Plataforma (A2), segon dels sis proposats en l’escala del Marc comú europeu de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació.

Aquest diploma acredita que el candidat és capaç de comprendre frases i expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d’interès, etc.).

 • Etapa: 5.1 i 5.2
 • MCER: B1.1 / B1.2
Els estudiants aprenen la conjugació del subjuntiu de la primera, segona i tercera conjugació i la posen en practica usant-la per expressar desitjos, opinions, probabilitats i dubtes. S’afegeixen més preposicions de les comunament utilitzades “para” i “por” i la diferència entre les mateixes. El temps plusquamperfet s’introdueix i es practica perquè els estudiants puguin parlar sobre una acció que va ocórrer en un temps més llunyà abans d’una altra acció en el passat. També s’introdueixen sufixos importants com “-íon”, “-ísimo” i “-ría”.

Resultat. Els estudiants poden expressar declaracions i opinions sobre estats irreals i hipotètics.

 • Etapa: 6.1 i 6.2
 • MCER: B1.3/ B1.4
Als estudiants se’ls ensenya la manera Condicional, els verbs que tenen diferents significats en el Passat Simple i el Passat Imperfecte, i expressions importants com “por lo tanto” i “a pesar de”. S’introdueix el Subjuntiu Imperfet perquè aprenguin a fer servir l’estil indirecte i la veu passiva.

Resultat. Els estudiants poden parlar de suposicions en el present i en el futur proper, informar del que una altra persona ha dit i formular oracions que se centrin en el receptor d’una acció i no en l’emissor.

Acredita la competència lingüística de l’espanyol que equival a nivell Llindar (B1), tercer dels sis proposats en l’escala del Marc comú europeu de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació.

Aquest diploma acredita la competència lingüística suficient per desenvolupar-se en les situacions corrents de la vida quotidiana, en circumstàncies normals de comunicació que no requereixin un ús especialitzat de la llengua.