Matrícula nous alumnes: GRATUÏTA (Promoció 30 aniversari)

Formes de pagament

 • Transferència i enviant un email a info@callanschool.info indicant el seu nom i l’horari escollit junt amb el resguard de la transferència.
  • Número de compte: 2100 0863 25 0200550601
  • IBAN en format electrònic: ES6221000863250200550601
  • IBAN en format paper: IBAN ES62 2100 0863 2502 0055 0601
  • BIC (Codi Internacional d’Identificació Bancària en el Sistema SWIFT): CAIXESBBXXX
 • Inscripció Online.
 • Xec nominatiu a favor de Callan School of English.
 • Targeta de crèdit.
 • Finançament a 3 mesos (veure condicions).

Prova de nivell

Si no ha estudiat anteriorment amb nosaltres o porta temps sense fer-ho, és necessàri fer una prova de nivell per a determinar quin és el seu nivell real d’anglès. Aquesta prova de nivell:

 • És totalment GRATUÏTA i no implica cap compromís.
 • Té una durada d’uns 30 minuts (oral i escrit).
 • Pot sol·licitar hora per a realitzar-la en el telèfon 93 415 54 52 abans de fer la matrícula, o a través del web.

Condicions

 • Callan School OF ENGLISH, S.L. amb CIF B63257935 posa a disposició dels alumnes el quadre de professors i les tècniques educatives que considera més adequades per als objectius de cada curs, i així, aconseguir la millor formació integral de l’alumne.
 • L’alumne matriculat en un curs, s’entén que ocupa una plaça durant tot el curs i es considera obligat al pagament del preu total, encara en el cas que, per qualsevol circumstància, no pugui assistir sense tenir dret a devolució o reclamació.
 • Cada hora de classe consisteix en 50 minuts lectius i 10 de descans.
 • Si vol recuperar alguna classe, s’ha de posar en contacte amb Secretaria i li indicaran la millor classe per a fer-ho sempre que tingui una tarifa flexible i hagi plaça disponible.
 • Les lliçons en grup es podran recuperar només dins del curs contractat (setmana, mes o trimestre en el seu cas) i sempre que hagi places disponibles.
 • Les classes “one to one” i “one to two” només es podran recuperar previ avís de 48 hores i sempre dins del curs contractat (màxim 2 canvis de 1,5 h o canvi de 3h).
 • Els cursos intensius individuals (Superintensius) s’han de contractar per setmanes consecutives per a beneficiar-se dels descomptes aplicats. En aquests cursos, les classes privades no es poden ni anul·lar ni canviar i sempre en horari fixat.
 • No es certificaran cursos amb menys del 75% d’assistència, l’entrega total de compositions (segons nivell) i un aprovat de l’exàmen amb més d’un 60%.
 • En els cursos Callan 30 i Callan 60 per a aturats, i en els cursos de tarifa reduïda, l’horari és obligatòriament l’indicat en la seva inscripció i no dóna dret a recuperació o canvi d’horari excepte abonant la diferència de tarifa respecte al curs normal.
 • Els descomptes en els cursos per a aturats i tarifa reduïda no són acumulables amb altres descomptes.
 • Callan School es reserva el dret de no obrir i/o tancar una classe si no s’arriba a un nombre mínim d’alumnes (4).
 • Callan School es reserva el dret a fer servir les fotos i els vídeos realitzats durant l’estada dels estudiants. L’estudiant ha de saber que pot aparèixer en el material promocional a menys que, un cop matriculat, declari explícitament que no desitja aparèixer.
 • Calendari de vacances i dies no lectius (no recuperables per no entar en calendari lectiu):
  • Tots Sants: 1 de novembre de 2019.
  • Dia de la Constitució: 6 de desembre de 2019.
  • 19 i 20 de Desembre de 2019 (no lectiu per a grups).
  • Nadal: del 23 de Desembre de 2019 al 1 de Gener de 2020 (ambdós inclosos).
  • 2 al 10 de Gener de 2020 (no lectiu per a grups).
  • 16 al 27 de Març de 2020 (no lectiu).
  • Setmana Santa: del 6 al 13 d’Abril de 2020 (ambdós inclosos).
  • 14 d’abril de 2020 (no lectiu per a grups).
  • Festa del Treball: 1 de maig de 2020.
  • 1, 23 i 24 de juny de 2020.
 • Els exàmens, exercicis o qualsevol material que hagi estat lliurat pels alumnes es destruirà al cap de tres mesos. Per tant, no serà possible la modificació de les avaluacions passat aquest temps.
 • Per la comoditat i seguretat de tots els alumnes i davant la impossibilitat de adjudicar un espai apropiat al centre, està prohibida l’entrada a l’escola de bicicletes, tricicles, monopatins de qualsevol mida, inclosos els plegables.

Material i copyright

 • Material lectiu està inclós en els cursos. En cas de pèrdua o robatori del mateix, l’alumne haurà de fer un abonament de 30 euros per a la reposició.
 • Està prohibit la reproducció total o parcial de qualsevol material (llibres o Audios, exercicis, etc.) del mètode callan per trobar-se emparats sota la llei de copyright.

Anul·lació i pagaments

 • Si un alumne suspèn les seves classes un cop començat el curs l’haurà d’abonar íntegrament i aquest no se li reemborsarà en cap cas.
 • La no assistència no eximeix el pagament de la quota en cap concepte.
 • No es tornaràn els imports una vegada abonat el curs en cap concepte.
 • Els preus indicats són per persona.
 • No s’acceptaran els pagaments fraccionats.
 • La inscripció en un curs no implica la reserva en els cursos posteriors.

Protecció de dades

Identificació del Responsable de Tractament:
Identitat: Callan School of English, S.L.
Adreça: Via Augusta 6 Baixos, Barcelona
Telèfon: 934155452
Correu electrònic: info@callanschool.info

Finalitat del tractament de les seves dades personals

La finalitat del tractament serà la de gestionar la petició realitzada a través del web ja sigui a través de formulari de contacte o qualsevol altre tipus d’imprès on line, o bé a través d’una petició per correu electrònic. Aquesta petició podrà ser, sense caràcter limitador, la gestió d’una petició, la contestació a una sol·licitud d’informació comercial, la sol·licitud d’ocupació o, si escau, l’alta en butlletins informatius de l’empresa, així com qualsevol altra interacció entre el usuari de la web i CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL que tendeixi a satisfer la necessitat de l’usuari. Totes les dades sol·licitades són necessàries per a poder atendre la sol·licitud.

Igualment, les dades facilitades també seran tractadess per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis que puguin ser del seu interès, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En cas que l’usuari no desitgés aquest últim tractament tindrà oportunitat d’oposar-se a la recepció de les comunicacions comercials, no marcant la casella corresponent en el propi formulari d’informació o contacte, o fins i tot, exercitant el seu dret d’oposició en l’adreça anteriorment esmentada.

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per l’usuari, de manera que el servidor registra informació que pot utilitzar-se en accessos posteriors. La informació emmagatzemada permet identificar un usuari concret i tenir registrada informació sobre les seves preferències, pàgines que visiti, etc. Si no desitja permetre la instal·lació de cookies al seu ordinador haurà de configurar el seu navegador a aquest efecte.

Temps de conservació

La informació relativa a la seva persona serà conservada durant el període de vigència de la relació comercial, o l’interès pel que estigui llegint la present política (per exemple, si ha enviat un CV, o s’ha subscrit a una newsletter) mentre no es sol·liciti la supressió de les seves dades, i com a mínim, durant el termini de prescripció de les accions que puguin sorgir en relació amb el present contracte, així com durant el temps requerit derivat de qualsevol reclamació que poguéssim rebre per part d’organismes oficials en compliment normes legislatives.

Informació per enviar-li comunicacions comercials

Les dades personals proporcionades per a l’enviament de comunicacions comercials se seguiran conservant fins que vostè no revoqui el consentiment, tot això sense perjudici del seu dret de supressió o oposició.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial en la qual vostè és part, de manera que puguem gestionar, desenvolupar i controlar la corresponent relació comercial i contractual. Totes les dades que li sol·licitem tenen el caràcter obligatori, pel que la no observança d’algunes d’elles pot impossibilitar la prestació dels serveis que oferim a través de la nostra pàgina web.

En relació amb l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics —arran d’una relació contractual prèvia—. la base legal és l’interès legítim de CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. en virtut de l’article 21.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

En relació amb l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics —al marge de qualsevol relació contractual, però en base a un interès legítim ja que vostè es dirigeix ​​a l’entitat— la base legal és el consentiment que se li demana en el seu moment i vostè atorga lliurement. En cas de no obtenir el seu consentiment, CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. es compromet a no tractar les seves dades amb finalitats publicitàries.

Comunicació o Cessió de dades i transferència internacional de dades

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. podrà comunicar les seves dades personals a aquelles administracions públiques amb competència en la matèria i en el cas que hi hagi obligació legal de fer-ho.

No obstant, si en algun moment de la relació comercial fos necessari comunicar les seves dades a tercers per a noves finalitats, aquesta comunicació s’ha de fer quan CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. compti amb el seu consentiment previ per a això i en la forma legalment exigida.

Igualment poden existir tercers, encarregats de tractament, que, com a conseqüència de serveis prestats a CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. puguin accedir a les seves dades personals.

No efectuem cap transferència internacional de les seves dades personals.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, i en aquest cas, dret d’accés a les seves dades personals, als fins del tractament, i a les categories de dades personals de què es tracti.

Així mateix, tindrà dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides; s’hagi retirat el consentiment en el qual es basa el tractament o s’oposi al tractament; les dades personals s’hagin tractat de manera il·lícita; o s’hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres.

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan, impugni l’exactitud de les dades personals durant el termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos; el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús; el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions; o l’interessat s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat. En aquests casos, únicament conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Addicionalment, en l’exercici del dret a la portabilitat que li assisteix, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que hagi facilitat, en un format estructurat, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual se les hagués facilitat, quan, el tractament estigui basat en el consentiment; o el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, ho han de comunicar per correu electrònic a l’adreça info@callanschool.info.

Finalment, segons els termes que estableix la legislació vigent; podran revocar els consentiments que ens hagin anat facilitant, tenint les persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència

Les dades personals que tractem a CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. procedeixen del propi interessat.

informació addicional

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Així mateix, els usuaris garanteixen ser majors de 14 anys.

En cas que se’ns facilitin dades de caràcter personal per persones no titulars de les mateixes, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. En aquests casos, l’usuari garanteix que les dades informades són de majors de 14 anys i que la informació és exacta i veraç. CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. quedarà exempta de qualsevol responsabilitat per l’incompliment per part de l’usuari d’aquests requisits.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades personals facilitades.

L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats de CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.

Condicions Generals per a Aturats