Identificació del Responsable de Tractament:
Identitat: Callan School of English, S.L.
Adreça: Via Augusta 6 Baixos, Barcelona
Telèfon: 934155452
Correu electrònic: info@callanschool.info

Finalitat del tractament de les seves dades personals

La finalitat del tractament serà la de gestionar la petició realitzada a través del web ja sigui a través de formulari de contacte o qualsevol altre tipus d’imprès on line, o bé a través d’una petició per correu electrònic. Aquesta petició podrà ser, sense caràcter limitador, la gestió d’una petició, la contestació a una sol·licitud d’informació comercial, la sol·licitud d’ocupació o, si escau, l’alta en butlletins informatius de l’empresa, així com qualsevol altra interacció entre el usuari de la web i CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL que tendeixi a satisfer la necessitat de l’usuari. Totes les dades sol·licitades són necessàries per a poder atendre la sol·licitud.

Igualment, les dades facilitades també seran tractadess per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis que puguin ser del seu interès, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En cas que l’usuari no desitgés aquest últim tractament tindrà oportunitat d’oposar-se a la recepció de les comunicacions comercials, no marcant la casella corresponent en el propi formulari d’informació o contacte, o fins i tot, exercitant el seu dret d’oposició en l’adreça anteriorment esmentada.

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per l’usuari, de manera que el servidor registra informació que pot utilitzar-se en accessos posteriors. La informació emmagatzemada permet identificar un usuari concret i tenir registrada informació sobre les seves preferències, pàgines que visiti, etc. Si no desitja permetre la instal·lació de cookies al seu ordinador haurà de configurar el seu navegador a aquest efecte.

Temps de conservació

La informació relativa a la seva persona serà conservada durant el període de vigència de la relació comercial, o l’interès pel que estigui llegint la present política (per exemple, si ha enviat un CV, o s’ha subscrit a una newsletter) mentre no es sol·liciti la supressió de les seves dades, i com a mínim, durant el termini de prescripció de les accions que puguin sorgir en relació amb el present contracte, així com durant el temps requerit derivat de qualsevol reclamació que poguéssim rebre per part d’organismes oficials en compliment normes legislatives.

Informació per enviar-li comunicacions comercials

Les dades personals proporcionades per a l’enviament de comunicacions comercials se seguiran conservant fins que vostè no revoqui el consentiment, tot això sense perjudici del seu dret de supressió o oposició.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial en la qual vostè és part, de manera que puguem gestionar, desenvolupar i controlar la corresponent relació comercial i contractual. Totes les dades que li sol·licitem tenen el caràcter obligatori, pel que la no observança d’algunes d’elles pot impossibilitar la prestació dels serveis que oferim a través de la nostra pàgina web.

En relació amb l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics —arran d’una relació contractual prèvia—. la base legal és l’interès legítim de CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. en virtut de l’article 21.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

En relació amb l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics —al marge de qualsevol relació contractual, però en base a un interès legítim ja que vostè es dirigeix ​​a l’entitat— la base legal és el consentiment que se li demana en el seu moment i vostè atorga lliurement. En cas de no obtenir el seu consentiment, CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. es compromet a no tractar les seves dades amb finalitats publicitàries.

Comunicació o Cessió de dades i transferència internacional de dades

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. podrà comunicar les seves dades personals a aquelles administracions públiques amb competència en la matèria i en el cas que hi hagi obligació legal de fer-ho.

No obstant, si en algun moment de la relació comercial fos necessari comunicar les seves dades a tercers per a noves finalitats, aquesta comunicació s’ha de fer quan CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. compti amb el seu consentiment previ per a això i en la forma legalment exigida.

Igualment poden existir tercers, encarregats de tractament, que, com a conseqüència de serveis prestats a CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. puguin accedir a les seves dades personals.

No efectuem cap transferència internacional de les seves dades personals.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, i en aquest cas, dret d’accés a les seves dades personals, als fins del tractament, i a les categories de dades personals de què es tracti.

Així mateix, tindrà dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides; s’hagi retirat el consentiment en el qual es basa el tractament o s’oposi al tractament; les dades personals s’hagin tractat de manera il·lícita; o s’hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres.

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan, impugni l’exactitud de les dades personals durant el termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos; el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús; el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions; o l’interessat s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat. En aquests casos, únicament conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Addicionalment, en l’exercici del dret a la portabilitat que li assisteix, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que hagi facilitat, en un format estructurat, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual se les hagués facilitat, quan, el tractament estigui basat en el consentiment; o el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, ho han de comunicar per correu electrònic a l’adreça info@callanschool.info.

Finalment, segons els termes que estableix la legislació vigent; podran revocar els consentiments que ens hagin anat facilitant, tenint les persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència

Les dades personals que tractem a CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. procedeixen del propi interessat.

informació addicional

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Així mateix, els usuaris garanteixen ser majors de 14 anys.

En cas que se’ns facilitin dades de caràcter personal per persones no titulars de les mateixes, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. En aquests casos, l’usuari garanteix que les dades informades són de majors de 14 anys i que la informació és exacta i veraç. CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. quedarà exempta de qualsevol responsabilitat per l’incompliment per part de l’usuari d’aquests requisits.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades personals facilitades.

L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats de CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.