Política de privacitat i de protecció de dades

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web en l’àmbit de la prestació dels productes i serveis de què disposa CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en els fitxers, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L., amb la finalitat, per a cadascun dels fitxers, de:

  • Agenda de contactes i Sol.licituds d’Informació: a fi d’avaluar i informar de quin és el nivell d’anglès dels interessats, a més de rebre i donar resposta a les seves consultes, i per informar d’altres activitats formatives relacionades (gestionat parcialment sobre bookitit)
  • Proves d’avaluació: a fi d’avaluar i informar de quin és el nivell d’anglès dels interessats, a més de rebre i donar resposta a les seves consultes, i per informar d’altres activitats formatives relacionades.
  • Alumnes: amb la finalitat de informació, administració i gestió d’accions de formació d’anglès, i per a informació d’altres activitats formatives relacionades.
  • RRHH: amb la finalitat d’incorporar-lo en la selecció i avaluació de candidats per a possibles nous llocs de treball en l’organització.
  • Professionals/proveïdors: amb la finalitat del manteniment de la relació entre CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. i els professionals que hi col·laboren.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. amb adreça a Avda. Diagonal 472 1ª planta 08006 Barcelona, en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. Tots els drets reservats.