S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web en l’àmbit de la prestació dels productes i serveis de què disposa CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL
L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en els fitxers, establerta en la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de Callan SCHOOL OF ENGLISH, SL, amb la finalitat, per a cada un dels fitxers, de:

 • Agenda de contactes i sol·licituds d’informació: a fi d’avaluar i informar de quin és el nivell d’anglès dels interessats, a més de rebre i donar resposta a les seves consultes, i per informar d’altres activitats formatives relacionades (gestionat parcialment sobre Bookitit).
 • Proves d’avaluació: a fi d’avaluar i informar de quin és el nivell d’anglès dels interessats, a més de rebre i donar resposta a les seves consultes, i per informar d’altres activitats formatives relacionades.
 • Alumnes: per a informació, administració i gestió d’accions de formació d’anglès, i per a informació d’altres activitats formatives relacionades.
 • RRHH: per tal d’incorporar-lo en la selecció i avaluació de candidats per a possibles nous llocs de treball en l’organització.
 • Professionals / proveïdors: amb la fi del manteniment de la relació entre CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. i els professionals que col·laboren amb ella.
 • Vídeo-Vigilància: Per tal d’assegurar i garantir la seguretat i protecció de les persones i els béns.

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Callan SCHOOL OF ENGLISH, SL i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

1. RESPONSABLE

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L
Via Augusta 6 Baixos
Av. Diagonal, 472 1a pl,
08006 Barcelona
Tel. +34 93 4155452
e-mail: info@callanschool.info
Web: www.callanschool.info
CIF: B 63257935
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 35878, Foli 91, Fulla B269453, Inscripció 1.

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ

Dels tractaments de les dades enviades a través de:

Formulari de Contacte / Sol·licitud Prova Nivell

Finalitat: Facilitar-un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, WhatsApp, Bookitit), si marca la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Un cop resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, es conservarà fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

Enviament de correus electrònics

Finalitat: Contestar les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. Informar-lo dels Inicis de Curs i esdeveniments especials. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.

Conservació: Un cop resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservades durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds, donar-li d’alta com a usuari i / o prestar-li els serveis que pugui contractar, de manera que, si no ens les facilita, no podrem atendre-correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

3. DESTINATARI DE LES SEVES DADES

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

4. Drets en relació amb LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i si escau, oposició d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de dades Personals i altra normativa aplicable a efecte, dirigint una comunicació escrita a CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL amb direcció a Av. Diagonal 472 1a planta 08006 Barcelona, ​​en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari i especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

5. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix ​​la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través de aquest web.