La salutació constitueix un acte social comunicacional. Com a fenomen transversal multiètnic està present en la pràctica comuna de tots els pobles, encara que en la forma difereixi d’una cultura a una altra.

En opinió dels etòlegs, compartim pautes de comportament amb el simis també en aquesta àrea. Per als ximpanzés, per exemple, la salutació suposa una cerimònia d’apaivagament amb la qual declarar bones intencions. Per a l’homo sapiens la salutació compleix un paper similar i determinant a l’hora d’establir relacions, no fer-ho de la manera adequada pot donar per conclosa una relació social, fins i tot, abans d’haver-se iniciat. Independentment de la cultura a la qual es pertanyi, extraiem impressions i formem judicis depenent de com se’ns saludi.

Com a procediment regulador, la salutació marca l’inici de la interacció en la comunicació i el rol que ocupem en aquesta. El llenguatge verbal i no verbal desenvolupat en la salutació establirà el rang, estatus i nivell d’intimitat dels interlocutors.

En el seu caràcter universal, la salutació expressa els diferents graus de confiança i/o familiaritat que ens vinculen amb l’interlocutor. Ens centrarem, com no podria ser d’una altra manera, en les salutacions verbals en anglès (Greetings) més comuns, classificant-los en formals, informals i col·loquials:

Formales
• Good morning: Bon dia.
• Good afternoon: Bona tarda.
• Good evening: Bona nit.
• Hello!: Hola!
• How are you?: Com estàs/està/estan?
• How do you do?: Com li va?
• It’s nice to meet you: Molt/Tant de gust.
• It’s nice to see you: Gust de veure’t/veure’l/veure’ls.
• Welcome!: Benvingut/uda!

 

Informales
• Good to see you: Me’n alegro de veure’t/veure’l/veure’ls.
• Hi!, Hey! & Hey there!: Hola!
• How’ve you been?: Com t’ha/li ha/els ha anat?
• How are things?: Com van les coses?
• How are you doing?: Com va tot?
• How’s it going?: Com et/li/els va?
• Long time no see!: Quant de temps sense veure’t!
• Morning!: Bon dia!
• What’s going on?: Què hi ha?
• What’s happening?: Què passa?
• What’s new?: Què hi ha de nou?

 

Coloquiales
• All right!: Com va això?
• What’s cracking/shaking/cooking?: Què passa?
• What’s good?: Què hi ha de bo?
• What’s up?, Sup? & Whazzup?: Què passa?
• Yo! & Howdy!: Hola!

 

Moltes de les formes a dalt ressenyades, per la seva alta incidència, han estat, fins i tot, font d’inspiració per a no pocs compositors, deixant-nos per al record peces musicals immortals. Basti recordar aquell “Hello, Dolly!” de Louis Amstrong —entre els millors musicals de tots els temps—; el memorable “Good morning!” de Debbi Reynolds, Gene Kelly i Donald O’Connor en “Singin’ in the Rain”; com no, el “What’s new Pussycat?” del tigre de Gal·les, Tom Jones; i fins a el “How do you do?”, dels mítics Roxette.

I com no hi ha salutació sense comiat —com no hi ha Yin sense Yang—, us emplacem a un proper espai en el qual considerarem les diferents formes de comiats (Farewells) en anglès.

 
C. Fernández
 
FUENTES:
Ana María Cestero Mancera (Estudios de comunicación no verbal)
Awarenessargentina (El saludo no verbal)

Mamen