Segon pilar del Mètode Callan

L’alumne ara ja pot llegir les paraules que ha après i que ha treballat a classe de forma natural, sense risc de confusió en la pronunciació. A través de la lectura guiada en veu alta, es practica i es corregeix la fonètica i l’entonació, sempre amb la supervisió del professor.

Una vegada que l’alumne treballa i millora el reconeixement del text escrit, s’aconsegueix una major velocitat lectora.

Tercer pilar Cuart pilar Primer pilar