Segon pas del Mètode Callan

Repasando conceptos- Callan Method

En aquest pas es va netejant l’après, corregint els errors de fonètica o d’utilització de les paraules i construccions.

Els punts clau que es treballen són:

Repetir per a recordar

Tot el que es va aprenent es torna a repassar periòdicament, fins aconseguir que l’alumne utilitzi espontàniament els coneixements adquirits. D’aquesta manera, cada vegada és més fàcil contestar i fer construccions d’oracions amb major soltesa.

Perfeccionar la pronunciació

A través del sistema pregunta-resposta, el professor corregeix els errors de pronunciació i entonació que van sorgint i suggereix vocabulari quan és necessari.

Velocitat i automatisme

Una vegada més la velocitat entra en joc. Així els alumnes aconsegueixen respondre automàticament en anglés, sense tenir que pensar primer en la seva llengua i després traduir mentalment en anglès. D’aquesta manera, s’ajuda a evitar els “calcs” i les construccions gramaticals incorrectes.

Primer pas Segon pas Tercer pas