Els quatre pilars de cada lliçó Callan

Los pilares del Método Callan

Una classe amb el Callan Method combina dos conceptes: agilitat didàctica i interacció constant professor-alumne, per aconseguir que l’alumne sigui autònom en l’ús de la llengua anglesa en el menor temps possible.

A cada lliçó amb el Mètode Callan treballaràs els quatre pilars fonamentals en el quals es basa aquest sistema:

Conversa guiada

A través de la pregunta-resposta es fa un repàs ràpidament del vocabulari après a les lliçons anteriors, evitant la traducció mental des de la llengua materna i treballant la correcció fonètica i l’ús correcte de la estructura gramaticalveure-ho en vídeo

Lectura compartida

Es tracta d’una lectura en veu alta supervisada pel professor, on es dóna reconeixement del text escrit, la pronunciació i la entonacióveure-ho en vídeo

Dictat

A través del qual s’exercita l’anglès escrit, una vegada ja reconegut i utilitzat oralment, l’alumne ho corregirà personalment amb l’ajuda del material didàctic del curs… veure-ho en vídeo

Introducció de nou vocabulari

El professor ensenya les noves paraules, explica el seu significat i el seu ús, sempre en anglès, i introdueix aquestes en una sèrie de noves preguntes per a fixar els nous conceptes… veure-ho en vídeo